استاد دروس فقه و اصول، مدیریت مدرسه علمیه عالی نواب، عضو هیئت علمی دانشگاه برخی از عناوین ایشان می باشد. مدیرگروه علمی فقه قضائی مدرسه علمیه عالی نواب