نام

خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

مشاور1 (م1)

زمان دفاعیه

مهدی مقامی تحلیل مسئله شر از منظر قرآن و حدیث دکتر حسینی شاهرودی - حجت الاسلام و المسلمین دکتر حجت‌اسلام والمسلمین مهدی زمانی 1385/10/21
علیرضا یعقوبی خلود و تبیین چگونگی آن از دیدگاه متکلمان و فلاسفه مسلمان دکتر علیرضا نجف‌زاده حجت‌اسلام والمسلمین مهدی زمانی 1385/12/03
حسن اسداللهی توحید ذاتی در فلسفه و کلام اسلامی فیاض صابری - حجت الاسلام و المسلمین  دکتر کهنسال 1387/03/30
مصطفی  عزالدین سیری بر آراء کلامی سید مرتضی محمود یزدی مطلق(فاضل)- حجت الاسلام و المسلمین  دکتز نجف زاده 1387/03/30
محمد خانی بررسی تطبیقی عصمت پیامبر اکرم از دیدگاه اشاعره،‌ معتزله و امامیه نوایی - حجت الاسلام و المسلمین دکتر نهاوندی - حجت الاسلام و المسلمین  1387/05/03
حسن بشارتی دیدگاه کلامی شیخ محمد عبده در تفسیر المنار دکتر رستمی- حجت الاسلام و المسلمین دکتر دکتر رضا کرمانی 1387/09/14
علامرضا محمد زاده زبان قرآن از منظر قرآن الهی زاده حجت الاسلام و المسلمین  دکتر نقی‌زاده - حجت الاسلام و المسلمین  1387/09/14
علیرضا سعیدی مبانی مشروعیت امامت در اندیشه سیاسی اشاعره، معترله و امامیه دکتر نجف‌زاده گلستانی- حجت الاسلام و المسلمین  1387/12/01
بلال شاکری ماهیت و مراتب حکم در علم اصول الهی‌خراسانی -  صدر - حجت الاسلام و المسلمین 1388/04/18
مصطفی  رفسنجانی مقدم  نقش فقه در تربیت اجتماعی دکتر کاظمی -حجت الاسلام و المسلمین  سید جواد قندیلی - حجت الاسلام و المسلمین  1388/04/18
حیدر علی  یوسف زاده  مبانی فقهی کنترل جمعیت عبدالهی‌نژاد - حجت الاسلام و المسلمین  حسینی - حجت الاسلام و المسلمین 1388/05/29
حسن  علیزاده  بررسی آثار فردی و اجتماعی توحید از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه  نوایی - حجت الاسلام و المسلمین  نجف زاده - دکتر  1388/07/30
علی  سلیمانی  مقایسه تطبیقی آراء کلامی شیخ مفید و شیخ صدوق نقی زاده - حجت الاسلام و المسلمین  فاضل - حجت الاسلام و المسلمین دکتر 1388/08/21
جواد مقامی روند تحول اندیشه امامت از آغاز تا عصر شیخ مفید دکتر حسن نقی‌زاده - حجت الاسلام و المسلمین حجت‌اسلام والمسلمین آیتی 1388/08/28
عمار  خزاعی تکفیر شیعه مدعیات مستندات فاضل - حجت الاسلام و المسلمین دکتر نهاوندی - حجت الاسلام و المسلمین 1388/09/05
محسن مشرفی آموزش عربی در حوزه علمیه ( بایدها و نبایدها در عنوان، موضوعات و سایر متغیرها ) محمدی حمید واسطی عبدالحمید 1388/10/11
محمد  ساجدی نیا بررسی عقائد سلفیه از دیدگاه اهل سنت شهرستانی - حجت الاسلام و المسلمین  کهنسال - حجت الاسلام و المسلمین دکتر 1388/10/30
ابوالفضل  میرزایی سبک شناسی فقهی علامه حلی  ربانی -حجت الاسلام و المسلمین  انصاریان - حجت الاسلام و المسلمین 1388/11/01
مهدی  محمدی نسب احکام جزایی غیر مسلمان در دولت اسلامی حسینی فقیه - حجت الاسلام و المسلمین  انصاریان - حجت الاسلام و المسلمین 1388/11/06
مهدی  رضایی صرف کاربردی با رویکرد مهارت ترجمه  واسطی عبدالحمید فاضلی - محمد 1388/12/06
محمد  صفر پور آخرت شناسی از دیدگاه علامه طباطبایی الهی زاده - حجت الاسلام و المسلمین  رستمی حجت السلام و المسلمین 1388/12/06
مهدی  امیری تحلیل و بررسی رابطه خاتمیت و امامت  مرتضوی - دکتر فیض آبادی - حجت الاسلام و المسلمین  1388/12/09
اباذر  مطهری مقدم تغییر جنسیت صدر -حجت الاسلام و المسلمین  قبولی - دکتر  1388/12/18
روح الله  تشکری  ماهیت مرگ از دیدگاه دانشمندان مسلمان  حسینی شاهرودی - حجت الاسلام  و المسلمین  الهی زاده - حجت الاسلام و المسلمین  1388/12/20
احمد  زرقانی کنایات در نهج البلاغه  حق پناه - حجت الاسلام و المسلمین  شوشتری - حجت الاسلام و المسلمین  1388/12/27
حسن درجی موقوفات و تغییر کاربری حائری - حجت الاسلام و المسلمین دکتر الهی خراسانی -حجت الاسلام و المسلمین  1389/02/23
مصطفی  رنجبر فقه و محیط زیست حکیمی -حجت الاسلام و المسلمین  ربانی - حجت الاسلام و المسلمین 1389/02/30
حسین کندری بررسی مسائل زبانشناسی از دیدگاه تفتازانی قائمی نیا - حجت الاسلام و المسلمین  نوروزی - دکتر علی 1389/03/13
محمد رضا  برزنونی  شاهدان در قرآن و حدیث رستمی - حجت الاسلا م و المسلمین  حق پناه - حجت الاسلام و المسلمین  1389/03/20
سیدمجتبی  میری  نقش و تأثیر ادبیات عرب در استنباط حکم شرعی  ربانی -حجت الاسلام و المسلمین  واعظی - حجت الاسلام و المسلمین 1389/04/10
یوسف  یوسف آبادی پژوهش فقهی در ورزش علمی -حجت الاسلام و المسلمین علی  جهانگیری -حجت الاسلام و المسلین   1389/04/31
هادی  وحیدی پور سیر تطور ساختارهای علم اصول صدر -حجت الاسلام و المسلمین  حسینی فقیه - حجت الاسلام و المسلمین  1389/05/14
علی  حیدری بررسی تطبیقی حقیقت ایمان از دیدگاه فرق اسلامی ( مرجئه، خوارج، اشاعره، شیعه ) نقی زاده - حجت الاسلام و المسلمین  نجف زاده - دکتر  1389/06/31
حسین  مصطفی پور بررسی  احکام فقهی رحم اجاره ای حائری - حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبداللهی نژاد - حجت الاسلام و المسلمین 1389/07/01
محمد  آل حسن  نقد و بررسی آراء نیچه در باب اخلاق حسینی شاهرودی - حجت الاسلام  و المسلمین  فیض آبادی - حجت الاسلام و المسلمین  1389/07/01
مهدی  غفاریان ترجمه و تحقیق کتاب اصول النقد الادبی نوروزی - دکتر علی عرب - دکتر  1389/07/04
محمد  کریمی ترجمه و تحقیق کتاب من بلاغه القرآن عرب - دکتر دانش - حجت الاسلام و المسلمین  1389/07/4
محمد هادی  رنجبر مکتب شناسی فقهی قدیمین علمی - آیت الله  ربانی - حجت الاسلام و المسلمین 1389/09/13
سید هادی  حسینی اعلال در خطبه های نهج البلاغه  رئیسیان - حجت الاسلام و المسلمین دکتر امینیان - حجت الاسلام و المسلمین  1389/10/23
سیدمهدی  شبیری نسب مقایسه جایگاه حقوقی اهل بیت در نگاه شیعه و اهل سنت مرتضوی - دکتر مرادی - حجت الاسلام و المسلمین 1389/11/28
سید حسین  داوودی نقش تاریخ در استنباط احکام واعظ زاده خراسانی - آیت الله  الهی زاده - حجت الاسلام و المسلمین  1389/12/17
محمد باقر  طیبی مکتب شناسی فقهی  محقق  حلی  علمی - آیت الله  ربانی - حجت الاسلام و المسلمین 1389/12/23
 فنبرعلی تیموری علم و عدالت رهبر در نظام سیاسی اسلام الهی خراسانی - حجت الاسلام و المسلمین  حائری- حجت الاسلام والمسلمین دکتر   1390/02/15
یزدانعلی  ایزانلو مکتب شناسی فقهی شیخ مفید و سید مرتضی حائری - حجت الاسلام و المسلمین دکتر کاظمی - حجت الاسلام و المسلمین دکتر 1390/07/05
مهدی قربان نژاد جهت گیری های فقهی حقوقی قرآن نسبت به طلاق صدر -حجت الاسلام و المسلمین  الهی زاده - حجت الاسلام و المسلمین  1390/08/14
سید ابوالفضل  کاظمی امامت و خلافت الهی از منظر قرآن و سنت حسینی شاهرودی - حجت الاسلام  و المسلمین  الهی زاده - حجت الاسلام و المسلمین  1390/10/03
مسلم گریوانی آسیب شناسی دیدگاه معنویت‌های نوظهور هندی در باره باور به خد «سای بابا و کریشنا مورتی» فعالی - دکتر استاد سید مجید ظهیری 1390/10/17
عباس  عبداللهی  امامت و  امت
(تکالیف و مسئولیتهای متقابل)
خسروپناه - حجت الاسلام و المسلمین  نوایی - حجت الاسلام و المسلمین  1391/01/31
حسن  حسین آبادی مکتب شناسی فقهی حله: روش‌شناسی فقهی فاضل مقداد سیوری  دکتر صابری ربانی - حجت الاسلام و المسلمین 1391/03/21
محمدابراهیم پیشنمازی بررسی ادله خلافت امیرالمومنین علیه السلام ( حدیث منزلت و ثقلین ) کهنسال - دکتر فقیه اسفندیاری - حجت الاسلام و المسلمین 1391/04/24
محمد حسن  شهرکی امامت و نظریه عدالت الهی از دیدگاه شیعه حسینی شاهرودی - حجت الاسلام  و المسلمین  شمس ناتری 1391/07/17
مهدی زاهدی زاده بررسی تطبیقی مبادی علم کلام قدیم وجدید ظهیری فیض آبادی 1391/07/20
سید رحیم حسینی آسیب شناسی معرفت دینی در آراء روشنفکران مسلمان معاصر( شبستری، ملکیان و سروش ) مسعودی - دکتر جوارشکیان - دکتر 1391/07/27
مجید  خورسندی حکومت و حجاب  صدر -حجت الاسلام و المسلمین  جهانگیری -حجت الاسلام و المسلین   1391/11/12
روح الله  کمالی فر آثار وجودی وهدایتی امام در عصر غیبت  ربانی گلپایگانی -حجت الاسلام و المسلمین  نقی زاده - حجت الاسلام و المسلمین 1391/11/21
داوود حسین پور حسن و قبح عقلی از دیدگاه  اندیشمندان معاصر ( علامه طباطبایی، آیت الله مصباح یزدی و آیت الله سبحانی ) جوارشکیان - دکتر ظهیری 1391/12/24
مهدی رحمانی شورای فتوا کاظمی - حجت الاسلام و المسلمین دکتر صدر - حجت الاسلام و المسلمین 1392/07/10
سید علی طباطبایی تشبه به کفار  حسینی فقیه -حجت الاسلام و المسلمین   محمد حسن ربانی حجت الاسلام و المسلمین   1392/08/09
یاسر عزیزی بررسی رابطه واجب الوجود و ممکنات استاد  فیض آبادی استاد ارشادی نیا 1393/09/06
مصطفی امیری حکم حکومتی و جایگاه آن در اسلام حجت الاسلام صدر حجت الاسلام ربانی 1393/11/16
محسن پیمان کاربرد منطق استدلال در فرمایشات رضوی استاد سید مجید ظهیری حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالحمید واسطی 1393/12/14
سید محمد علی  مقدس نیان اسم فاعل و معنا شناسی آن در قرآن کریم حجت الاسلام مهدی رضایی  دکتر حمید عباس زاده 1394/6/28
مجتبی شیدایی علل رویگردانی صحابه از امیر المومنین پس از رحلت پیامبر حجت الاسلام والمسلمین نقی زاده حجت السلام و المسلمین نوایی 1394/7/16
عباس  خسروی کاربرد صناعات خمس در فرمایشات رضوی(ع) دکتر سید مجید ظهیری دکتر علیرضا کهنسال 1394/8/14
حامد  تقی زاده  ترجمه و تحقیق بخشی از کتاب صیاغة الاهداف  دکتر علی نوروزی دکتر عباس زاده و قندیلی  1394/8/26
ابوالقاسم دستورانی استطاعت در حج از منظر امامیه و عامه  حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ربانی بیرجندی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن شریفی 1394/5/13
علی حسینی سی سخت بررسی تطبیقی بدعت و سنت از دیدگاه شیعه و وهابیت  حجت الاسلام والمسلمین نقی زاده ظهیری  1394/8/28
علی اصغر داوری کاربرد اعتقاد به قضا و قدر و آسیب شناسی این باور در سبک زندگی اسلامی استاد جوارشکیان  ظهیری  94/11/1
ابراهیم درویشی تاثیر ادبیات بر اختلاف فتوا بصورت تطبیقی»  محمد حسن ربانی بیرجندی حسینی فقیه 94/12/17
یوسف قاسمی شاخصه های نصب و عزل کارگزاران در سیره حضرت علی فیض آبادی  نقی زاده 95/2/4
محمد علی  سجادی قلمروفعالیت تکوینی شیطان از دو منظر قرآن وکتاب مقدس  نقی زاده حسن زاده 95/2/9
قاسم رحمانی بررسی تطبیقی ملاک حقانیت دین "عقل گرائی حداکثری و انتقادی مسعودی ظهیری  95/2/25
محسن اسدپرور نحوه مواجهه امام باقر و امام صادق با مخالفان در حوزه توحیدی  فیاض صابری کهنسال 95/2/30
مهدی ولایتی آسیب شناسی معاد باوری در عرفان های نوظهور ناصری راد ظهیری  95/3/13
مهدی معلم غلودر شأن اهل بیت از دیدگاه شیخ مفید و شاگردان ربانی بیرجندی سبحانی نیا 95/3/16
حسین  مرادیان تعریب کتاب (جای خالی خاکریز) حمید عباس زاده استاد دکتر علی نوروزی 95/3/20
علی  ابراهیمی ترجمه و تحقیق تطور البحثی الدالالی استاد عباس زاده استاد دکتر علی نوروزی 95/5/14
محمد آخرتی ترجمه و تحقیق کتاب بلاغه الکلمه فی التعبیر القرآنی استاد دکتر عباس عرب استاد دکتر علی نوروزی 95/6/18
ابراهیم رضایی پور اندیشه های علامه مجلسی در باب معاد استاد دکتر علیرضا کهنسال استاد دکتر نقی زاده 95/7/1
سید حامد باقری بررسی انتقادی کثرت گرایی اخلاقی بر اساس مبانی کلامی امامیه استاد دکتر سید مجید ظهیری استاد علی اکبر نوایی 95/7/29
حسن خفاجه تبیین رابطه میان عدل الهی و اعطای عوض بر مصائب وآلام استاد حجت الاسلام و المسلمین سید مجید میردامادی استاد مهدی مقامی 95/8/6
جواد تقوی فر مقایسه بین نجات اسلامی در آثار علامه طباطبایی و جان هیک دکتر بیوک علیزاده دکتر مهدی حسن زاده 95/11/7
علی اکبر  تقوی بررسی ملاک، ملاک ها و مصادیق و احکام لهو، و لغو و لعب در فقه حجت الاسلام والمسلمین محسن قدیری سید حمید علوی 95/11/19
مجتبی مرادی مکی بررسی رابطه کفر عمل و کفر اعتقادی حجت الاسلام و المسلمین سید مجید میردامادی دکتر علیرضا کهنسال 95/12/03
رضا میهن دوست جایگاه سیاق در علم اصول حجت الاسلام الهی خراسانی حجت الاسلام صدر 95/12/11
سید محمد مهدی موسوی شریف نقدوبررسی راهنماباوری در عرفان های نوظهور(اشو،کریشنامورتی،اکنکار) و آموزه های اسلام حجت الاسلام و المسلمین علی ناصری راد دکتر مجید ظهیری 95/12/14
علی  میرزایی قصبه طرح درس مغنی الادیب (بخش همزه باب اول) حجت الاسلام و المسلمین مهدی رضایی دکتر علی نوروزی 95/12/18
سید جلال مهدی زاده معناشناسی دلالت کلام حجت الاسلام و المسلمین مهدی رضایی دکتر حمید عباس زاده 96/01/29
محمد کاظم رستمی حقیقت اعجاز و ظهور آن در سوره کوثر دکتر ایروانی کهنسال 96/02/02
سید علی جعفریان منطق تعریف در سخنان رضوی داوود حیدری سید مجید ظهیری 96/02/07
محمد عظیمی بررسی فقهی عبادات صبی سید موسی صدر ربانی بیرجندی/ دکتر کاظمی 96/2/17
علی مهدوی قلمرو وطن در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت دلبری نوایی 96/2/28
علی اسماعیلی تولی و تبری و نقش آن در ایمان مقامی فیض آبادی 96/3/1
مصطفی دل آرامی بررسی فقهی حکومت در زندگی افراد و کشورهای بیگانه نزد فریقین حسینی فقیه ربانی بیرجندی 96/3/3
علی  حسین نژاد بررسی تطبیقی سفر شرعی در مذاهب اسلامی عبدالکریم عبداللهی ربانی بیرجندی 96/3/4
حسین  سابقی بررسی مساله علم امام در قرآن و روایات حسینی فقیه مهدی مقامی 96/3/31
هابیل خسروی بررسی 12 ریشه پرکاربرد افعال قرآن(با رویکرد معجم تحلیلی استدلالی) ربانی بیرجندی مهدی رضایی 96/04/28
سید محمد علی  موسوی بررسی حدیث منزلت در اثبات امامت مهدی مقامی افضل آبادی 96/5/4
محمد حسین عصمتی روش شناسی فقه مقاصدی صدر شفیعی 96/7/20
سعید درافشان روش های تبیین مسائل اعتقادی به کودکان علی اکبر نوایی قندیلی 96/7/27
رضا  توکلی تولایی رابطه توحید افعالی با فعل اختیاری انسان از دیدگاه متکلمین و فلاسفه جوارشکیان کهنسال 96/7/28
جواد  خسروی زارگزی رابطه تعمیق ایمان با علم و عمل صدر نقی زاده 96/8/4
محمد حسین عرب نژاد اسلوب اطناب  در قرآن کریم مهدی رضایی محسن مشرفی 96/9/02
محسن قلی زاده بررسی انسان و شیطان در عهد عتیق و قرآن و تاثیر عهد عتیق بر اومانیسم و سایتنسیم دکتر مهدی حسن زاده دکتر نقی زاده 96/09/12
رسول  موحد جایگاه سید علی خان مدنی و نوآوری های ایشان در ادبیات عرب شیخ قیس بهجت  العطار ربانی بیرجندی 96/10/20
حسن مرتضوی زاده تحقیق و ترجمه جلد اول تفسیر نفائس التاویل سید مرتضی عباس عرب ربانی بیرجندی 96/10/27
محمدرضا زارگزی رابطه احباط و تکفیر با عدل الهی از دیدگاه متکلمان و علامه طباطبایی حجت الاسلام نقی زاده دکتر کهنسال 96/11/5
ابراهیم عباسی تبارشناسی تاریخی مساله امر بین الامرین از دیدگاه متکلمان و فلاسفه ربانی بیرجندی فقیه اسفندیاری 96/11/11
امیر  سلیمی ویژگی های عالم امر در نگاه مفسران متکلمان حکما با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی فقیه اسفندیاری ظهیری  96/12/9
صفدر رجب زاده بررسی مبانی اعتقادی گروه های سلفی تکفیری پیرامون عملیات انتحاری دکتر کهنسال جعفر مرادی 96/12/17
جواد نیک بین مشروعیت حکومت دینی در عصر غیبت با رویکرد نقد انجمن حجتیه فقیه اسفندیاری کهنسال 96/12/20
محمد اسماعیل صادق پور بررسی و نقد مبانی اعتقادی گروه های تکفیری در باب منجی و موعود افضل آبادی جعفر مرادی 96/12/24
محمد روشنگر برسی تحلیلی نظریه رجعت در اندیشه علمای امامیه با تمرکز بر سیر تطوری حجت الاسلام نقی زاده دکتر ظهیری  97/1/30
هادی  غفرانی  بررسی انتقادی نظریه نسبیت معرفت دینی  دکتر ظهیری فیض آبادی 97/2/8
علی جندقی ملاک شناسی احکام از دیدگاه فریقین حجت الاسلام کاظمی حجت الاسلام شریفی 97/2/18
قاسم الهی زاده  برهان فطرت نزد اندیشمندان اسلامی و غرب و بررسی شبهات آن  حجت الاسلام میردامادی  دکتر ظهیری  97/2/27
مرتضی وحیدی بررسی دیدگاه بلوغ عقلی در ملاک خاتمیت  دکتر جوارشکیان حجت الاسلام دکتر نقی زاده 97/3/31
سید مهدی کاظمی رابطه دین و اخلاق فیض آبادی ایزدپناه  1397/4/6
علی  اسداللهی تقیه از منظر فقه و کلام صدر نقی زاده 1397/4/12
حبیب  صداقتپور موالات با کفار ربانی بیرجندی محمد جواد انصاریان  1397/4/30
مرتضی  مهدوی خو نقد و بررسی فرو کاستن مقام امامت با توجه به نظریه علمای ابرار  حسن نقی زاده  غلام حسین شانه چی 1397/5/25
سید مرتضی  حسینی  مطالعه تطبیقی دو جریان فکری درباره حلیت ربای معاملی  سید موسی صدر ربانی بیرجندی  1397/8/24
ابوالفضل  امیری  فراگیری علم معانی در پرتو شواهد قرآنی  محسن مشرفی دکتر عباس زاده  1397/9/15
محمد  اکرامی  بررسی شئون امامت از نگاه اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام  حسن نقی زاده  سید مجید ظهیری 1397/10/25
مجید  صحرایی تبیین عفو الهی براساس رأی علامه طباطبایی در حسن و قبح عقلی  علیرضا کهنسال  محمد جعفر فیض آبادی  1397/10/27
علی  جنتی  بررسی تأثیر متقابل فقه و هنجارهای اجتماعی  سید موسی صدر سید محسن میرسندسی  1397/11/27
امیر  رحمانی نسب                                نسبت میان توحید ربوبی و حکومت دینی محمد جعفر فیض آبادی  سید مجید میردامادی  1397/12/2
محمد حسن  گرمابی  برسی مبانی دیدگاه های آیت الله خوئی در خصوص رابطه سببیت در مسئولیت کیفری  عبدالرضا اصغری  محمد باقر گرایلی  1397/12/18
مهدی  عزیزی  گونه شناسی مواد مخدر و تأثیر استعمال آن بر ارتکاب جرم سرقت(مطالعه موردی شهر خرم آباد) رضا دانشورثانی  محمد باقر گرایلی  1397/12/18
مهدی  دهقان  بررسی فقهی شرط کفایت در تولیت موقوفات  محمد حسن حائری حسن درجی/حجت گنابادی نژاد  1397/2/12
حسین  عفتی شادمهر  راه های مقابله با تقدس زدایی از ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص)  عباس فرازی نیا  علیرضا یعقوبی  1397/2/25 
سلیمان  خشنودی مطلق  بررسی نسبت بین رزق تکوینی و رزق تشریعی  سید مجید میردامادی  مهدی مقامی  98/3/9
سعید  سلیمانی  بررسی و نقد مباحث ادبی کتاب الامامه در بحارالانوار مهدی رضایی  محمد حسن ربانی بیرجندی  98/3/25
حمید رضا  تکمیلی  برهان و جدل در قرآن کریم  سید مجید ظهیری  داوود حیدری  98/3/30
مهدی  زمانی  بررسی نسبت اتهام خشونت به دین  اسلام محمد جعفر فیض آبادی  سید مجید ظهیری  98/6/4
ابوالفضل  سجادی مقدم  بررسی مفهوم غرر و جایگاه آن در بیع داخل و بیع بین الملل غلام رضا یزدانی جعفر زنگنه شهرکی 98/6/9